Viết game bằng SpriteKit

173

Như thường lệ, ai đã làm game trên IOS chăc cũng từng dùng SpriteKit,mình khi tìm hiểu về SpriteKit cũng có viết 1 vài game đơn giản.Bài viết này mình sẽ share cách làm 1 trong các game đó

Đầu tiên tạo project, mình đặt tên game là Mole( các bạn đặt tuỳ ý theo ý mình),Khi tạo có thể chọn khởi tạo là Single View Application hay Game , ở đây mình chọn Single View Application(chọn Game thì mục tạo ra sẵn có nhiều code thừa, lại phải xoá).

b8f0b5977ff70d9050c8c3b51a9a0850d2ef40f4

Sau khi khởi tạo xong project, vào Main.storyboard chọn View ,mục Custom class trong Inspector chọn class là SKView,tiếp vào ViewController.swift để import SpriteKit và thiết lập SKScene

import SpriteKit

class ViewController: UIViewController {

Sau thiết lập ban đầu các bạn có thể Run thử để xem hiển thị theo thiết lập có đúng không.

Tiếp theo sẽ tạo class GameScene để quản lí màn hình Game,từ Menu chọn File > New > File > IOS > Source >Cocoa Touch Class and click Next, tên class nhập GameScene, subclass chọn SKScene,click Next

f0bf8e5411bbf42fa12a83e37b3d08a9408e49b6

Tiếp cần import SpriteKit trong GameScene.swift

import SpriteKit

Bắt đầu tạo Node , thiết lập trong game (viết trong class GameScene)

Trong ViewController.swift thiết lập để hiển thị GameScene (mình lấy size của iphone 6 làm chuẩn)

let scene = GameScene(size: CGSize(width: 375, height: 667))

Tiếp thiết lập các node và action ban đầu trong game

Sau khi set xong các node tiếp sẽ cần viết function cho chuyển động của các Node,các action có sẵn trong SpiriteKit nên chỉ cần gọi ra và thay đổi tham số theo ý mình.

Sau khi thiết lập xong, có thể Run để xem thử hiển thị và chuyển động có đúng theo ý mình không, không thì bạn có thể đổi các thông số time trong các action(muốn nhanh hay chậm tuỳ ý chỉnh theo).Phần tiếp theo mình sẽ viết thêm và các action

8dce749f12130f8bab6c3675f89dde991d1d8514