[Video] C#: Bài toán hôn nhân bền vững

554

Thuật toán: 

Xem chi tiết: https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A0i_to%C3%A1n_h%C3%B4n_nh%C3%A2n_b%E1%BB%81n_v%E1%BB%AFng
Video hướng dẫn: 

 

 

CHIA SẺ