Trang Chủ Tags Airbnb

Tag: airbnb

Sau tất cả cuối cùng Airbnb và Udacity cũng từ bỏ...

Trong vòng hai tuần, nhóm phát triển đến từ hai "ông lớn" là Airbnb và Udacity đồng loạt thông báo rằng họ sẽ từ bỏ...

Phân tích +80 email từ chối ứng tuyển vào vị trí...

Không lúc này thì lúc khác, mỗi người chúng ta sẽ nhận được vài cái mail từ chối xin việc thôi. Bạn biết đấy,...

Hướng dẫn Airbnb JavaScript Style Guide

Những nội dung của bài viết gồm có: Types References Objects Arrays Destructuring Strings Functions Arrow Functions Constructors Modules Iterators and Generators Properties Variables Hoisting Comparison Operators & Equality Blocks Comments Whitespace Commas Semicolons Type Casting & Coercion Naming Conventions Accessors Events jQuery ECMAScript 5 Compatibility ECMAScript 6 Styles Testing Performance Resources In the Wild Translation The...