Roadmap frontend developer – hướng dẫn đường trở thành cao thủ front end developer

5416

Dưới đây là roadmap hiển thị những bước cần thiết để bạn có thể học và trở thành một frontend developer thực thụ từ con số không

Nền tảng cơ bản đầu tiên mà bạn phải học qua

Đi sâu hơn với framework và library

Sau một chặng đường, bạn đã là 75% frontend developer

Chặng đường cuối cùng nhưng vẫn còn rất nhiều thứ để bạn có thể phát triển

Techtalk via kamranahmedse

CHIA SẺ