Roadmap DevOps – Mọi thứ bạn cần biết để đắc đạo

3800

DevOps được xem là một trong những phần khó học nhất để trở thành một full-stackdeveloper. Chính vì vậy mà con đường chinh phục nó cũng vô cùng đấy thử thách

Bạn sẽ phải nắm rõ mọi thứ về Server để có thể bước tới trình độ cao hơn trong DevOps

Chặng đường đòi hỏi bạn thông thạo về nhiều khái niệm và tool khác nhau

Techtalk via kamranahmedse

CHIA SẺ