Lấy nhiều dữ liệu đầu vào từ người dùng trong Python

203
Lấy nhiều dữ liệu đầu vào từ người dùng trong Python

Nhà phát triển thường muốn người dùng nhập nhiều giá trị hoặc đầu vào trong một dòng. Trong C ++ / C, người dùng có thể nhận nhiều đầu vào trong một dòng bằng cách sử dụng scanf nhưng trong Python người dùng có thể lấy nhiều giá trị hoặc đầu vào trong một dòng bằng hai cách.

  Lấy dữ liệu đầu vào từ chương trình console trong Python
  Nhập dữ liệu đầu vào trong Python
  • Sử dụng phương thức split()
  • Sử dụng List comprehension

Sử dụng phương thức split():
Hàm này giúp nhận được nhiều đầu vào từ người dùng. Nó chia đầu vào đã cho bằng dấu phân cách đã được chỉ định. Nếu dải phân cách không được cung cấp thì bất kỳ khoảng trắng nào cũng là dải phân cách. Nói chung, người dùng sử dụng một phương thức split() để phân tách một chuỗi trong Python nhưng người ta có thể sử dụng nó trong việc lấy nhiều dữ liệu đầu vào.

Cú pháp:

Lấy ví dụ:

Kết quả:

Sử dụng List comprehension :

List comprehension là một cách đơn giản để xác định và tạo danh sách trong Python. Chúng ta có thể tạo danh sách giống như các câu lệnh toán học chỉ trong một dòng. Nó cũng được sử dụng để nhận nhiều đầu vào từ người dùng.

Lấy ví dụ:

Kết quả:

Lưu ý: Các ví dụ trên lấy đầu vào được phân cách nhau bởi khoảng trắng. Trong trường hợp chúng ta muốn lấy đầu vào được phân tách bằng dấu phẩy (,), chúng ta có thể sử dụng như sau:

TechTalk via Cafedev