Lập trình viên tại Việt Nam cần ít nhất 4-5 năm để hiểu rõ một công nghệ

8688

                                                                                                         Techtalk via Noria