Lập trình swift – Bài 1 : Hello word

64

Căn bản trong khai báo biến 

– Để khai báo biến trong obj-c :

NSString *myString = @"Đây là 1 chuỗi.";

– Còn trong swift :

var myString = "Đây là 1 chuỗi."

– Nếu bạn muốn khai báo chuỗi là 1 hằng số dùng keyword “let”:

let kSomeConstant = 40

– Với hằng số là 1 số kiểu Int:

let kSomeConstant: Int = 40

– Khai báo Arr và kiểu Dictionary:

var colorsArray = ["Blue""Red""Green""Yellow"]

var colorsDictionary = ["PrimaryColor":"Green""SecondaryColor":"Red"]

– Tạo 1 project đầu tiền

+ Các bạn vào Xcode -> File -> New -> Project -> Ở mục Application -> Chọn Single View Application

Screen Shot 2015-11-03 at 11.21.05

 

Screen Shot 2015-11-03 at 11.28.41

+ Các bạn vào ViewController.swift , ở trong mục ViewDidLoad các bạn code :

        let str:String = “Day la 1 chuoi”

        print((str)”)

+ Và Run 

Screen Shot 2015-11-03 at 11.30.33

 

 

CHIA SẺ