Làm thế nào để in mà không có dòng mới trong Python?

512

Nhìn chung, khi chuyển từ C / C ++ sang Python, người ta tự hỏi làm thế nào để in hai hoặc nhiều biến hoặc câu lệnh mà không đi vào một dòng mới trong python vì hàm print() trong Python mặc định kết thúc bằng một dòng mới. Python có định dạng được xác định trước nếu bạn sử dụng hàm print (a_variable) thì nó sẽ tự động chuyển sang dòng tiếp theo.

  Đầu ra sử dụng hàm print() trong Python
  Lỗ hổng trong hàm input() trong Python 2.x

Ví dụ như:

sẽ ra kết quả:

Nhưng đôi khi chúng ta có thể không muốn đi đến dòng tiếp theo mà chỉ muốn in trên cùng một dòng. Vậy chúng ta có thể làm gì?
Ví dụ:

Giải pháp được thảo luận ở đây hoàn toàn phụ thuộc vào phiên bản python bạn đang sử dụng.

In không có newline trong Python 2.x

Kết quả:

In không có newline trong Python 3.x

Kết quả

TechTalk via Cafedev