Hướng dẫn lập trình Insert – Update – Delete sử dụng Procedure Sqlserver 2008

3550

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn thêm, xóa, sửa dữ liệu trong vb.net sử dụng store procedure, Tại sao mình phải sử dụng store procedure để thao tác với dữ liệu.

– Sử dụng store procedure sẽ chống được lỗi sql injection

– Truy vấn dữ liệu sẽ nhanh hơn với bộ nhớ đệm.

– Khi bạn muốn thay đổi dữ liệu, bạn sẽ dễ dàng thay đổi trực tiếp trên database, không cần chỉnh sửa code.

Dưới đây là giao diện ứng dụng:

Untitled(8)

Đầu tiên, các bạn cần phải tạo ra  ba procedure cho hàm insert, update và delete

+ Viết hàm insert

+ Viết hàm Delete

* Video hướng dẫn chi tiết code ứng dụng

– Bắt đầu code ứng dụng.

+ Import thư viện sql vào vb.net

+ Khai báo biến sqlconnection cục bộ

+ Viết hàm Tạo kết nối vb.net với database

+ Viết hàm đóng kết nối vb.net với database

+ Viết một function để load data

+ Viết sự kiện cho form_load khi load form lên sẽ hiện thị nội dung vào datagridview

+ Viết sự kiện save dữ liệu xuống database

+ Viết một sub xóa text khi lưu thành công và đặt name là con trỏ (focus)

+ Viết sự kiện update dữ liệu

+ Viết sự kiện delete dữ liệu

Vậy là xong. Bây giờ bạn có thể chạy ứng dụng để thưởng thức thành quả

Techtalk via laptrinhvb.net

CHIA SẺ