[Ebook] Bí kíp làm quen với Kotlin

686

Ngôn ngữ Kotlin là gì?

Kotlin là một ngôn ngữ lập trình mới từ JetBrains. Nó xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2011 khi JetBrains công bố một dự án mới có tên là “Kotlin”. Giống như Swift, Kotlin là một ngôn ngữ mã nguồn mở.

Giống như Java, C, và C++, Kotlin cũng là một ngôn ngữ kiểu tĩnh, “statically typed programming language”.  Ngôn ngữ kiểu tĩnh là những ngôn ngữ mà các variable cần phải định danh trước khi được sử dụng. Có nghĩa là variable cần phải khai báo và khởi tạo trước.

Về cơ bản thì kiểu Static typing không có nghĩa là chúng ta cần phải khai báo toàn bộ variable trước tiên. Chúng có thể được khởi tạo ở bất cứ đâu trong ứng dụng và các lập trình viên phải làm việc đó, để sử dụng những variable ở nơi mà mình cần. Xét ví dụ như sau:

Bên cạnh lập trình hướng đối tượng thì Kotlin cũng hỗ trợ lập trình hướng thủ tục. Giống như Java, C, C++, fucntion đầu tiên mà Kotlin sẽ chạy là main.

Các file được viết bằng Kotlin có đuôi là .kt và .kts

DOWNLOAD TÀI LIỆU TẠI ĐÂY

CHIA SẺ