Đầu ra sử dụng hàm print() trong Python

193

Cách đơn giản nhất để tạo đầu ra là sử dụng hàm print() trong đó bạn có thể truyền không hoặc nhiều biểu thức được phân tách bằng dấu phẩy. Hàm này chuyển đổi các biểu thức bạn truyền thành string trước khi hiển thị trên màn hình.

  Lỗ hổng trong hàm input() trong Python 2.x
  3D printing: cơ hội nào cho desginer và developer?

Cú pháp: print (value (s), sep = ”, end = ‘\ n’, file = file, flush = flush)

Parameters: Tham số
value (s): Bất kỳ giá trị nào, và bao nhiêu tùy thích. Sẽ được chuyển đổi thành kiểu string trước khi in
sep = ‘separator’: (Tùy chọn) Chỉ định cách tách các đối tượng, nếu có nhiều hơn một. Mặc định:”
end = ‘end’: (Tùy chọn) Chỉ định nội dung cần in ở cuối. Mặc định:’\ n’
File: (Tùy chọn) Một đối tượng có phương thức ghi. Mặc định: sys.stdout
flush: (Tùy chọn) kiểu Boolean, chỉ định liệu rằng đầu ra được in ra (True) hoặc được đệm (False). Mặc định: False

Return: Nó trả về kết quả ra màn hình.

Code số 1: Sử dụng hàm print() trong Python (2.x)

Kết quả:

Code số 2: Sử dụng hàm print() trong Python (3.x)

Kết quả:

TechTalk via Cafedev