Convert đối tượng sang dạng json

2222

Chào các bạn! Ở bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn chuyển đổi một đối tượng sang định dạng json sử dụng thư viện Gson.

/* Yêu cầu: Chuyển một đối tượng sang dạng json.

Đầu vào: Là một đối thượng sinh viên gồm:

  • Mã sinh viên: B112103726
  • Tên sv: Nguyễn Đăng Khiêm
  • Địa chỉ: Hà Nội
  • Sở thích: Thảo luận chính trị
  • Kỹ năng: java, spring, javascript
  • Đầu ra: Thông tin của sinh viên đó phải được lưu dạng json.
  • Hướng giải quyết: Dùng thư viện Gson. Parse đối tượng đó sang json và in ra kết quả.

*/

Thực hiện:

Tải /add thư viện Gson version 2.6.2 :

Nếu các bạn dùng maven thì add dependency vào file pom.xml như sau:

Còn các bạn dùng theo cách add thủ công thông thường thì các bạn tại thư viện

<a href=’http://central.maven.org/maven2/com/google/code/gson/gson/2.6.2/gson-2.6.2.jar‘> tại đây</a>.

Cấu trúc:

TECHTALK-CODE-22

Student.java

ParseObjectToJson.java

Kết quả:

TECHTALK-CODE201

Techtalk via Viblo 

người viết Code4Idiot

CHIA SẺ