Có nên sử dụng Kotlin lateinit var hay không?

705

Người viết: Dang Anh Quan

Tóm tắt về lateinit

Theo giới thiệu về bối cảnh từ doc thì các property với non-null type sẽ phải được init ở constructor, tuy nhiên việc này thường không thuận tiện. Ví dụ các property được init qua dependency injection, hoặc là qua hàm setup của unit test. Với những case này bạn không thể khởi tạo non-null ở constrcutor nhưng bảo vẫn muốn tránh việc check null khi truy cập đến property đó.

Có thể bạn quan tâm

Speed up Microservices 3: Export dữ liệu ra Excel

Nuxt.js là gì? Một vài lưu ý khi sử dụng Nuxt.js

Để xử lý những case này thì bạn có thể sử dụng lateinit:

lateinit chỉ dùng với các var property ở trong body của class (không phải primary constructor, và chỉ khi property không có custom getter hoặc setter) và từ Kotlin 1.2 cho các top-level property và các local variable. Kiểu của property và variable phải là non-null, và nó không phải là kiểu primitive (kiểu cơ bản).

Vấn đề

Truy vập một lateinit property trước khi nó được init sẽ sinh ra kotlin.UninitializedPropertyAccessException xác định property được truy cập khi chưa được khởi tạo. (1)

Dù từ Kotlin 1.2 chúng ta có thể check xem lateinit var đã được init hay chưa bằng cách dùng .isInitialized (2)

Quay lại một chút, kotlin sinh ra non-null type và nullable type để khắc phục cho java nhược điểm có thể truy cập vào null property và gây ra nullpointerexception. Để truy cập an toàn thì chúng ta cần check property có null hay không trước. (3)

Từ (1) (2) và (3) các bạn sẽ thấy rằng có vấn đề tương tự giữa lateinit var trong kotlin và null type trong java, nhưng vẫn có nhiều trường hợp mọi người sử dụng lateinit var cho các case khác mà không check một cách kỹ càng. Dù lúc mọi người bắt đầu code thì có thể nó không sao, nhưng đến lúc maintain sẽ tiềm ẩn rủi ro lớn. Vậy chúng ta nên khắc phục như thế nào?

Giải pháp

  • Chỉ dùng lateinit var lúc cần thiết như tài liệu doc đã mô tả (các property được init qua dependency injection, hoặc là qua hàm setup của unit test, ,..).
  • Nếu có dùng thì cần check isInitialized cẩn thận.
  • Khi không bắt buộc phải dùng thì hãy ưu tiên var foo: Foo? = null.

Các bạn hãy lưu ý để code an toàn và ngon hơn nhé

Techtalk via Viblo