Call, Apply và Bind trong JavaScript

3679

Như chúng ta đều biết, trong javascript mỗi đối tượng có thuộc tính và phương thức riêng của nó. Hãy xem qua đoạn code sau:

Output

User’s name is Vipin Sharma and address is Jhansi UP
User’s name is Ashish Sharma and address is Mathura UP

Như chúng ta thấy, có 2 phương thức giống nhau cho 2 đối tượng và chúng ta đều sử dụng cả 2 để lấy thông tin của user. Chúng ta cần tránh việc lặp lại đoạn code này.

Giờ hãy xem qua cách dùng Call, Apply và Bind.

Trong đoạn code dưới đây, tôi tạo ra 2 hàm constructor và 1 phương thức. Tôi cũng tạo đối tượng cho cả 2 hàm constructor.

Call()

Cú pháp

Tên hàm.call( tên đối tượng, tham số truyền vào )

Output

User’s name is Vipin Sharma and address is Jhansi UP
User’s name is Ashish Sharma and address is Mathura UP

Không có dấu ngoặc đơn nào phía sau tên hàm bỏi vì nó được truy cập như một đối tượng. Chúng ta đang sử dụng phương thức single (getUserDetails) cho cả 2 đối tượng.

Apply()

Cú pháp

Tên hàm.apply( tên đối tượng, tham số truyền vào )

Phương thức apply() hoạt động khá giống với call(), nó cũng nhận chỉ 2 tham số.

  1. Đối tượng.
  2. Một mảng các tham số được truyền vào trong hàm.

Output

User’s name is Vipin Sharma and address is Jhansi UP
User’s name is Ashish Sharma and address is Mathura UP

Bind()

Bind() có một chút khác so với call() và aplly().

Xem qua ví dụ sau:

Nếu ta chạy đoạn code trên, nó sẽ trả về một đối tượng hàm, nhưng nó không phải là kết quả chính xác.

Output

function (city,state){
var details = User's name is ${this.firstName} ${this.lastName} and address is ${city} ${state}
return details;
}
Thay vì trả về một kết quả thì nó trả về một đối tượng hàm. Vậy muốn đạt được mục đích, chúng ta làm theo cách sau:

Hoặc, cách khác

Output

User’s name is Vipin Sharma and address is Jhansi UP

Từ khóa this

Hãy thay đổi đoạn code trên, thay vì truyền tên đối tượng tôi sẽ dùng “this”.

Output

User’s name is undefined and address is Jhansi UP

Trong ouput, firstname và lastname có giá trị undefined. Khi chúng ta xác định nó trong global namespace thì nó thuộc về đối tượng global nhưng chúng ta chưa định nghĩa FirstName và LastName trong global namespace.

Output

User’s name is Vipin Sharma and address is Jhansi UP.

Techtalk via c-sharpcorner.com